استفاده از چه اسم شرکت داريد يا خصوصياتي که مايليد در کلمه‌هایی در طراحی اسم برای شرکت ممنوع است؟
  • بطور کلی در طراحی اسم برای شرکت نباید از کلمه های لاتین استفاده شود.
  • استفاده از کلماتی که مخالف شئون اسلامی هستند در انتخاب اسم برای شرکت ممنوع است.
  • استفاده از اعداد به صورت ریاضی در اسم برای ثبت شرکت ممنوع است.
  • از القاب شخصیتهای ملی و مذهبی و اسم و فامیل افراد نمی‌توان در اسم پیشنهادی برای شرکت استفاده کرد.
  • بکار بردن کلمات محاوره‌ای یا بخشی از یک کلمه در اسم پیشنهادی برای شرکت مجاز نیست.