• چه قوانینی باعث ممنوع بودن استفاده از کلمات در اسم شرکت می شود؟

  • قواعد انتخاب کلمه مناسب برای اسم شرکت چه چیزهایی هستند

  • فهرست کلماتی که استفاده از آنها در اسم شرکت ممنوع است.

  • فهرست کلماتی که استفاده از آنها در اسم شرکت ممنوع است.